วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

คำกริยา

ซือมาแย    ละหมาด                    

 มาแก    กิน                                    มีนุง       ดื่ม

ฆี      ไป                                           มาฆี      มา

กือเล๊ะ     กลับ                                  บาจอ     อ่าน

ตูเล๊ะห์     เขียน                               ดืองา      ฟัง

แกแจ๊ะ      พูด                                 งาญี      เรียน

งาญา     สอน                                  บือลี      ซื้อ

ญูวา      ขาย                                      ดูโด๊ะ      อยู่

ตาฮู       รู้                                           บูเละห์      ได้

ซูกอ,วาฮี       ชอบ,หัวเราะ              บือจี         เกลียด

ฮูงา       วิ่ง                                        ตีโด      นอน

บางุง      ตื่น,ลุก                               มานี      อาบน้ำ

บือดีฆี      ยืน                                  อาเม๊ะ      เอา

ฮาตา      ส่ง                                    ตือฆีมอ      รับ

บูวี      ให้                                           บูวะ      ทำ

อาดอ      มี                                     ปีเก      คิด

อีโก๊ะ      ตาม                                  อีฆ๊ะ      จับ

บีนอ      สร้าง                                    ซาปู       กวาด,ถู

บาโซ๊ะ     ล้าง                                วะกรียอ       ทำงาน

ซอก๊อง      สนับสนุน                       แตเงาะ      ดู

ดืองา      กับ                   

นีเกาะห์       แต่งงาน                     จือฆา       หย่าล้าง    
มาตี       ตาย                                บือฆาเนาะ,วาเนาะ       เกิด

ตาแน       ปลูก,ฝัง                         นือบะห์      ถาง

มอต๊อง       กรีดยาง

มาโซ๊ะ       เข้า                                ตูเบ๊ะ      ออก

บูกอ       เปิด                                กาโต๊ะ      ปิด

ไมง์      เล่น                     

ไนก์      ขึ้น                                    ตูฆง      ลง

บอเวาะ      ขับ,พา                         อาเก๊ะ,อากะ       ยก

ลือเตาะ,เตาะ     วาง,จอด               แบ๊ะกี       ซ้อม

วะปูเนาะห์      ทำลาย                       ซูซุ๊      ซ้อน

ญูปอ,เตอมง      พบ,เห็น,เจอ          บายา       จ่าย

แกแจ๊ะ กีรอ      เจรจา                       ซือก๊ะ       สกัด,กั้น

จาฆี       จาก                                  ยาดี      เป็น

ยาแล       เที่ยว                               จารี      หา

ซาปา      ถึง                                    ซือแน      สบาย

เนาะ      จะ                                      มอและ      ดี


ตะเดาะ      ไม่